Codon.vn - Video Hướng dẫn Quản lý thuộc tính của sản phẩm

Mỗi sản phẩm được gán với thuộc tính để người quản trị theo dõi, tìm kiếm dễ dàng hơn.