Các Thông Tư, Nghị Định, Quyết Định mới nhất

Thông Tư, Nghị Định, Quyết Định

(16/05/2022)

Ngày 31/12/2020, Bộ công an ban hành Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn Luật Phòng cháy, chữa cháy, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Những điểm nổi bật về đối tượng, nội dung của thông tư Thông tư 149 PCCC 2020 sẽ được Codon.vn chia sẻ ngay sau đây.

(16/05/2022)

Ngày 11/10/2021, Bộ trưởng Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 88/2021/TT-BTC về chế độ kế toán cho hộ, cá nhân kinh doanh. Những điểm mới thông tư 88/2021/TT-BTC về việc lập chứng từ, tổ chức ghi sổ kế toán sẽ được Codon.vn tổng hợp ngay sau đây.

(16/05/2022)

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học được Bộ GD&ĐT ban hành ngày 04/9/2020. Các điểm mới của Thông tư 27 đề cập đến các mức đánh giá về nội dung học tập, hoạt động giáo dục, sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực,... của học sinh tiểu học theo lộ trình thường xuyên, định kỳ, cụ thể như sau.

(13/05/2022)

Ngày 24/06/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP về tăng trần chi phí lãi vay được trừ lên 30%. Theo đó, tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không vượt quá 30% tổng hợp nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay và chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.

(13/05/2022)

Nghị định 58/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 27/5/2020 để quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN). Nghị định này được ban hành để thay thế Nghị định 44/2017/NĐ-CP và bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

(13/05/2022)

Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng công chức được Chính phủ ban hành ngày 27/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2020. Những điểm mới của Nghị định 138 về đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của công chức sẽ được Codon.vn chia sẻ sau đây.

(13/05/2022)

Ngày 01/7/2022, Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực. Những điểm mới của Nghị định 123 đã được Codon.vn tổng hợp, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh cần đọc, tham khảo để thực hiện đúng theo quy định.

(13/05/2022)

Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu được Chính phủ ban hành ngày 18/11/2020 và chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021. Chi tiết đối tượng, thời điểm nghỉ hưu, hưởng chế độ hưu trí trong điều kiện lao động bình thường, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu muộn theo quy định của Nghị định 135 sẽ được Codon.vn chia sẻ ngay sau đây.

(13/05/2022)

Ngày 19/6/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm 30% thuế TNDN phải nộp. Chi tiết đối tượng áp dụng, mức giảm và thời điểm áp dụng giảm thuế TNDN năm 2020 phải nộp của các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp sẽ được Codon.vn chia sẻ trong bài viết dưới đây.

(13/05/2022)

Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung của Nghị định chỉ rõ các nguyên tắc, tiêu chí, hẩm quyền, trình tự và thủ tục đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể như sau.

(13/05/2022)

Ngày 10/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 143/2020/NĐ-CP sửa quy định về tinh giản biên chế, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP. Những điểm mới của Nghị định 143 sẽ được Codon.vn chia sẻ ngay sau đây.

(12/05/2022)

Thông tư 11/2021/TT-BXD về xác định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng được Bộ xây dựng ban hành ngày 31/08/2021. Thông tư 11/2021 chính thức có hiệu lực từ 15/10/2021 và áp dụng cho các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ. Những điểm nổi bật của thông tư này đã được Codon.vn tổng hợp trong bài viết dưới đây.