Cấu hình trạng thái sản phẩm Codon.vn

QUẢN LÝ MODUL CÀI ĐẶT

Modul cài đặt bao gồm các phần:

- Cấu hình trạng thái sản phẩm

- Quản lý đối tác vận chuyển

- Cấu hình địa chỉ kho

 

Cấu hình trạng thái sản phẩm

Để quản lý trạng thái của các đơn hàng ta click vào danh mục “Cấu hình trạng thái sản phẩm” để quản trị.