Tiêu chuẩn về trình độ giáo viên các cấp hiện nay

Tiêu chuẩn về trình độ giáo viên các cấp hiện nay

Giáo viên là ngành nghề cao quý mà nhiều người muốn hướng đến. Việc trở thành giáo viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn như đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn,... Trong đó, tiêu chuẩn về trình độ giáo viên các cấp hiện nay được quan tâm rất nhiều. Luật Giáo dục 2019 và các văn bản hưởng dẫn đã quy định thế nào về vấn đề này?

tieu chuan ve trinh do giao vien cac cap hien nay

Quy định mới về tiêu chuẩn trình độ giáo viên các cấp mầm non, tiểu học, THCS và THPT

Mục Lục bài viết:
1. Quy định trình độ chuẩn giáo viên mầm non.
1.1. Thông tư quy định trình độ chuẩn giáo viên mầm non.
1.2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non.
2. Quy định trình độ chuẩn giáo viên tiểu học.
3. Quy định trình độ chuẩn giáo viên THCS.
4. Quy định trình độ chuẩn giáo viên THPT.

* Danh mục từ viết tắt:

- GV: Giáo viên.

- THCS: Trung học cơ sở.

- THPT: Trung học phổ thông.

1. Quy định trình độ chuẩn giáo viên mầm non

1.1. Thông tư quy định trình độ chuẩn giáo viên mầm non

- Trước đây, trình độ chuẩn giáo viên mầm non được thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV.

- Tuy nhiên, từ ngày 20/3/2021 Thông tư liên tịch này đã bị thay thế bởi Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT.

=> Như vậy, hiện nay, Thông tư quy định trình độ chuẩn giáo viên mầm non là Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT.

Giáo viên mầm non phải đáp ứng tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp; trình độ đào tạo, bồi dưỡng; và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi đề cập đến tiêu chuẩn về trình độ đào tạo.

1.2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non

Theo Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT thì GV mầm non được xếp thành 3 hạng:

- Giáo viên mầm non hạng I: Mã số V.07.02.24.

- Giáo viên mầm non hạng II: Mã số V.07.02.25.

- Giáo viên mầm non hạng III: Mã số V.07.02.26.

Tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với mỗi hạng như sau:

a. Tiêu chuẩn giáo viên mầm non 1: Mã số V.07.02.24.

Trình độ đào tạo của giáo viên mầm non hạng I phải đảm bảo:

- Bằng cấp:

+ Bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên, hoặc;

+ Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên.

- Chứng chỉ: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I.

b. Tiêu chuẩn giáo viên mầm non hạng 2: Mã số V.07.02.25.

- Bằng cấp:

+ Bằng cử nhân giáo dục mầm non trở lên, hoặc;

+ Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non và có bằng cử nhân quản lý giáo dục trở lên.

- Chứng chỉ bồi dưỡng: Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng II.

c. Tiêu chuẩn giáo viên mầm non hạng 3: Mã số V.07.02.26

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của giáo viên mầm non hạng III như sau:

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

- Chứng chỉ bồi dưỡng: Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng III.

GV mới được tuyển dụng vào GV mầm non hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

tieu chuan ve trinh do giao vien cac cap hien nay 2

Quy định trình độ chuẩn giáo viên mầm non hiện nay

2. Quy định trình độ chuẩn giáo viên tiểu học

Hiện nay, yêu cầu về trình độ chuẩn giáo viên tiểu học (trường công lập) được quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT.

- Theo đó, không có giáo viên tiểu học hạng IV mà chỉ còn 3 hạng I, II, III lần lượt tương ứng với các mã số V.07.03.27, V.07.03.28, V.07.03.29.

- Tất cả các hạng chức danh GV tiểu học đều phải đáp ứng tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp, trình độ đào tạo, bồi dưỡng cũng như năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Cụ thể tiêu chuẩn về trình độ đào tạo đối với giáo viên tiểu học như sau:

a. Tiêu chuẩn trình độ đào tạo giáo viên tiểu học hạng I

Giáo viên tiểu học hạng 1 phải có:

- Bằng cấp:

Bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học, hoặc bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy, hoặc bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên.

- Chứng chỉ: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I.

b. Tiêu chuẩn trình độ đào tạo giáo viên tiểu học hạng II

- Bằng cấp:

Bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Nếu môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân theo quy định => GV phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học.

- Chứng chỉ: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

c. Tiêu chuẩn trình độ đào tạo giáo viên tiểu học hạng III

Giáo viên tiểu học hạng 3 phải đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo như sau:

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Nếu môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân => Thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III.

GV tiểu học mới được tuyển dụng vào hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chuẩn pháp luật quy định. Khi trở thành một người giáo viên, quy định về

nhiệm vụ của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT cũng cần được nắm rõ.

3. Quy định trình độ chuẩn giáo viên THCS

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của giáo viên THCS (dạy trong trường công lập) được quy định cụ thể tại Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT, áp dụng thi hành từ ngày 20/3/2021.

a. Giáo viên trung học cơ sở hạng I - Mã số V.07.04.30

Giáo viên THCS hạng I phải đảm bảo tiêu chuẩn sau về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

- Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc:

+ Ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THCS, hoặc;

+ Chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy;

Hoặc Bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I.

b. Giáo viên trung học cơ sở hạng II - Mã số V.07.04.31

Quy định về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, giáo viên trung học cơ sở hạng 2 phải đảm bảo:

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở.

Nếu môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân như trên thì giáo viên phải có: bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên THCS.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II.

c. Giáo viên trung học cơ sở hạng III - Mã số V.07.04.32

Giáo viên THCS hạng III phải đảm bảo tiêu chuẩn sau về đào tạo:

- Bằng cấp:

+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở.

+ Môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân theo quy định => Phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo chương trình Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Chứng chỉ:

+ Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III.

+ Với những GV THCS mới được tuyển dụng, được xếp vào hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Song song với các tiêu chuẩn đặt ra thì những bằng cấp, chứng chỉ giáo viên cần có là gì? Bạn đọc có thể theo dõi bài viết mà Codon.vn đã chia sẻ.

4. Quy định trình độ chuẩn giáo viên THPT

Theo quy định tại Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT thì giáo viên trung học phổ thông được phân thành các hạng chức danh như sau:

- Giáo viên trung học phổ thông hạng III - Mã số V.07.05.15.

- Giáo viên trung học phổ thông hạng II - Mã số V.07.05.14.

- Giáo viên trung học phổ thông hạng I - Mã số V.07.05.13.

Tương ứng với mỗi hạng chức danh thì tiêu chuẩn về trình độ đào tạo cần đáp ứng như sau:

a. Tiêu chuẩn trình độ đào tạo giáo viên trung học phổ thông hạng 1

Giáo viên trung học phổ thông hạng 1 phải đảm bảo:

- Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên, hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông hạng 1.

b. Tiêu chuẩn trình độ đào tạo giáo viên trung học phổ thông hạng 2

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THPT.

Môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân như quy định => Phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông hạng 2.

c. Tiêu chuẩn trình độ đào tạo giáo viên trung học phổ thông hạng 3

- Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên THPT. Với những môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân như quy định => Phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên THPT.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông hạng 3. Giáo viên THPT mới được tuyển dụng vào hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Như vậy, tiêu chuẩn về trình độ giáo viên các cấp hiện nay đã được quy định rất cụ thể. Tương ứng với mỗi hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên thì phải đáp ứng những tiêu chuẩn khác nhau. Việc đặt ra các tiêu chuẩn sẽ giúp phân hạng, khích lệ giáo viên học tập, phấn đấu theo lộ trình nâng chuẩn trình độ giáo viên; từ đó làm cơ sở để xếp lương giáo viên.

Giáo viên từ hạng này có thể chuyển lên hạng khác khi đáp ứng các điều kiện nhất định. Hướng dẫn chuyển hạng giáo viên các cấp được quy định tại bài viết này, mời bạn đọc theo dõi để hiểu thêm.

Bài liên quan