Nhiệm vụ của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Nhiệm vụ của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Để được giảng dạy, giáo viên đã phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo mà pháp luật quy định. Trong quá trình làm việc thì nhiệm vụ của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT là điều phải luôn được tuân thủ. Mời bạn đọc cùng Blog Codon.vn tìm hiểu về nhiệm vụ của giáo viên các cấp thông qua bài viết sau đây.

nhiem vu cua giao vien mam non tieu hoc thcs thpt

Quy định pháp luật về nhiệm vụ của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT hiện nay

Mục Lục bài viết:
1. Nhiệm vụ của giáo viên mầm non.
2. Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học.
3. Nhiệm vụ của giáo viên THCS, THPT.

* Danh mục từ viết tắt:

- TH: tiểu học.

- THCS: trung học cơ sở.

- THPT: trung học phổ thông.

1. Nhiệm vụ của giáo viên mầm non

Căn cứ Điều 27 Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT thì nhiệm vụ của người giáo viên mầm non gồm có:

- Bảo vệ an toàn về thể chất, tinh thần và tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường.

- Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non.

- Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; thực hiện quy tắc ứng xử của giáo viên, quy định về đạo đức nhà giáo.

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ của trẻ em; chủ động phối hợp với gia đình của trẻ em để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.

- Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Thực hiện quy định của nhà trường và các quy định khác của pháp luật.

Trước khi chính thức giảng dạy tại các trường cấp 1, 2, 3 thì giáo viên phải đảm bảo các yêu cầu về trình độ học vấn và chứng chỉ đào tạo. Bạn đọc có thể xem thêm bài viết Tiêu chuẩn về trình độ giáo viên các cấp để hiểu rõ hơn về nội dung này.

2. Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học

Ngoài quy định chung của Luật Giáo dục 2019, Điều 27 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT thì nhiệm vụ của giáo viên cấp 1 được quy định như sau:

Những nhiệm vụ chung:

- Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và kế hoạch giáo dục của nhà trường. Thực hiện một cách chủ động và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách, bảo đảm quy định của chương trình giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.

Nhiệm vụ chuyên môn được nhắc đến ở đây gồm nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra đánh giá học sinh.

- Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn và nhà trường; cập nhật những chỉ đạo của ngành thường xuyên; chuẩn bị, tổ chức dạy học và đánh giá học sinh theo quy định; thực hiện các hoạt động chuyên môn khác.

- Trong mối quan hệ với học sinh, phụ huynh:

+ Xây dựng mối quan hệ thân thiện, dân chủ giữa giáo viên với học sinh, với cha mẹ học sinh và cộng đồng; giúp học sinh chủ động, sáng tạo, tự tin, tự chủ trong học tập và rèn luyện.

+ Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; ứng xử văn hóa, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.

- Thực hiện tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp; thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên theo quy định; trao đổi chia sẻ chuyên môn cùng đồng nghiệp trong và ngoài nhà trường thông qua các đợt sinh hoạt chuyên môn, tập huấn.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và sinh hoạt chuyên môn; sáng tạo, linh hoạt trong việc tự làm đồ dùng dạy học.

- Tham gia lựa chọn sách giáo khoa theo quy định; đề nghị nhà trường trang bị các xuất bản phẩm tham khảo, thiết bị dạy học theo quy định, phù hợp để sử dụng trong quá trình dạy học.

- Tham gia kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tham gia thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ ở địa phương.

- Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, gia đình học sinh, cộng đồng và các tổ chức xã hội liên quan để thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

- Quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục tại điểm trường khi được hiệu trưởng phân công.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của hiệu trưởng.

nhiem vu cua giao vien mam non tieu hoc thcs thpt 2

Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học

Với giáo viên chủ nhiệm, ngoài những nhiệm vụ trên thì có thêm các nhiệm vụ:

- Chủ động nắm bắt thông tin từng học sinh của lớp được phân công làm công tác chủ nhiệm; xây dựng các hoạt động giáo dục của lớp thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh.

- Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng và được hiệu trưởng phê duyệt.

- Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ, giáo viên, tổng phụ trách Đội, các tổ chức xã hội có liên quan để tổ chức các hoạt động giáo dục và hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh lớp mình chủ nhiệm; tổng hợp nhận xét, đánh giá học sinh cuối kỳ I và cuối năm học; hướng dẫn học sinh bình bầu và đề nghị khen thưởng; lập danh sách học sinh đề nghị ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi học bạ cho học sinh.

- Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với hiệu trưởng.

Gắn với các nhiệm vụ thì pháp luật còn quy định có 11 điều Giáo viên không được làm để đảm bảo đạo đức nghề nghiệp, nhắc nhở giáo viên tuân thủ quy định pháp luật và không ngừng cố gắng phát triển bản thân.

3. Nhiệm vụ của giáo viên THCS, THPT

Nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông được quy định tại Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT.

Theo đó, giáo viên THCS, THPT có nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường và kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục.

- Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh; thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

- Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục.

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tham gia công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở địa phương.

- Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành Giáo dục, các quyết định của hiệu trưởng; thực hiện nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.

- Phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Có thể thấy nhiệm vụ của giáo viên theo Thông tư 32 được quy định cụ thể, giúp giáo viên dễ dàng theo dõi, thực hiện.

Nội dung trên đây đã giúp bạn đọc hiểu được nhiệm vụ của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS, THPT. Cùng với nhiệm vụ này, họ cũng có các quyền của giáo viên được pháp luật công nhận. Quyền và nghĩa vụ của giáo viên luôn song hành cùng với nhau, là cơ sở để giáo viên thực hiện công việc của mình.

Hiện nay, tiêu chuẩn đặt ra với các giáo viên ngày càng cao, cùng với đó, việc chuyển hạng giáo viên cũng được thực hiện nhiều. Hướng dẫn chuyển hạng giáo viên các cấp năm 2022 đã được chúng tôi chia sẻ, mời bạn đọc theo dõi.

Bài liên quan