Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức thì các cán bộ, công chức hay viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng sẽ không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng. Tuy nhiên, những đối tượng nêu trên vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

nghi dinh 90 2020 nd cp ve danh gia xep loai can bo cong chuc vien chuc

Nội dung Nghị định 90/2020 về thi đua khen thưởng cán bộ công chức, viên chức từ 20/8/2020

Mục Lục bài viết:
1. Điểm mới của Nghị định 90/2020/NĐ-CP.
1.1. Không đánh giá CBCCVC công tác trong năm chưa đủ 6 tháng.
1.2. Quy định cụ thể về thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng.
1.3. Kết quả đánh giá, xếp loại là cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.
1.4. Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC mới.
1.5. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại.
2. Câu hỏi thường gặp về Nghị định 90/2020/NĐ-CP.
2.1. Mẫu đánh giá viên chức theo nghị định 90/2020.
2.2. Biểu mẫu nghị định 90/2020 file word.

* Danh mục từ viết tắt

- CBCCVC: Cán bộ, công chức, viên chức.

1. Điểm mới của Nghị định 90/2020/NĐ-CP

1.1. Không đánh giá CBCCVC công tác trong năm chưa đủ 6 tháng

Đây là nội dung mới được khoản 3 Điều 2 Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định mà trước đây Nghị định 56/2015/NĐ-CP chưa đề cập.

- Theo đó, CBCCVC có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

CBCCVC nghỉ không tham gia công tác trong năm từ 03 tháng - dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Ngoài ra, Nghị định 90 cũng hướng dẫn xếp loại đối với CBCCVC nghỉ chế độ thai sản như sau:

CBCCVC nghỉ chế độ thai sản thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Chú ý: Theo quy định, Bộ nội vụ là cơ quan trực thuộc Chính phủ, chịu trách nhiệm tham mưu, quản lý nhà nước về công chức, viên chức nhà nước; tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước,... Để nắm được nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan này, bạn đọc có thể xem thêm thông tin trong link bài viết này trên wikipedia.org.

1.2. Quy định cụ thể về thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng

- Nghị định cũ quy định chưa đưa ra thời điểm thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức cụ thể. Chỉ quy định việc đánh giá được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

- Trong khi đó, Nghị định 90/2020/NĐ-CP ấn định cụ thể thời điểm tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC là trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

nghi dinh 90 2020 nd cp ve danh gia xep loai can bo cong chuc vien chuc 2

Quy định về thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP

1.3. Kết quả đánh giá, xếp loại là cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

Đây cũng là nội dung mà của Nghị định 90/2020/NĐ-CP mà cán bộ, công chức, viên chức cần lưu ý để thực hiện.

Theo khoản 4 Điều 2 Nghị định 90 thì: Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định này được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

=> Quy định này là phù hợp, có thể giúp khắc phục sự lúng túng trong quy trình thực hiện đánh giá, xếp loại CBCCVC là đảng viên bởi trước đây có đề nghị nên xác định là đảng viên hay CBCCVC trước?

Những cán bộ, công chức, viên chức đồng thời là đảng viên thì phải tuân thủ theo các quy định, Điều lệ Đảng, trong đó có việc đóng đảng phí. Mức đóng đảng phí của đảng viên hiện nay được đề cập cụ thể trong bài viết này.

1.4. Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC mới

- Tiêu chí chung để đánh giá, xếp loại được quy định tại Điều 3 Nghị định 90.

- Bộ tiêu chí cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy định tại chương II của Nghị định.

Theo đó, Nghị định 90 đã bỏ quy định về các tiêu chí liên quan đến công trình khoa học, đề tài, sáng kiến, giải pháp khi đánh giá, xếp loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

1.5. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại

(1) Đối với cán bộ

Theo Điều 17 Nghị định 90/2020/NĐ-CP thì việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ được thực hiện theo các bước như sau:

- Bước 1: Cán bộ tự đánh giá, xếp loại chất lượng.

Cán bộ tự làm báo cáo theo Mẫu số 01 Phụ lục Nghị định 90.

- Bước 2: Nhận xét, đánh giá cán bộ.

Việc nhận xét, đánh giá này được thực hiện tại cuộc họp tập thể lãnh đạo nơi cán bộ công tác để nhận xét, đánh giá.

- Bước 3: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cùng cấp nơi cán bộ công tác.

- Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ.

- Bước 5: Thông báo kết quả

Việc thông báo cán quả được thực hiện công khai và bằng văn bản.

nghi dinh 90 2020 nd cp ve danh gia xep loai can bo cong chuc vien chuc 3

Trình tự, thủ tục đánh giá cán bộ theo Nghị định 90 2020

(2) Đối với công chức

* Công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Bước 1: Công chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Công chức làm báo cáo tự đánh giá theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90.

- Bước 2: Nhận xét, đánh giá công chức.

+ Việc này được thực hiện thông qua tổ chức cuộc họp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với công chức.

+ Công chức sẽ trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp. Các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

+ Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Bước 3: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác.

- Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng công chức.

- Bước 5: Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại.

Cấp có thẩm quyền đánh giá công chức thông báo bằng văn bản cho công chức và thông báo công khai về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng; quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác, trong đó ưu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trường điện tử.

* Cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc quyền quản lý của người đứng đầu

- Các bước thực hiện tương tự như trường hợp với công chức là người đứng đầu.

- Tuy nhiên, về thành phần tham dự cuộc họp nhận xét, đánh giá cán bộ sẽ có thay đổi như sau:

+ Thành phần tham dự: Toàn thể công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc toàn thể công chức của đơn vị cấu thành nơi công chức công tác trong trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có đơn vị cấu thành.

+ Nếu công chức là cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có đơn vị cấu thành thì thành phần bao gồm tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cùng cấp và người đứng đầu các đơn vị cấu thành; đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có quy mô lớn thì người đứng đầu các đơn vị cấu thành có thể tham gia ý kiến bằng văn bản.

(3) Đối với viên chức

* Viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu

- Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Viên chức làm báo cáo tự đánh giá theo mẫu số 03 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90.

- Bước 2: Nhận xét, đánh giá viên chức

Việc nhận xét, đánh giá được thực hiện tại cuộc họp noi viên chức công tác.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có toàn thể viên chức của đơn vị.

Trường hợp đơn vị có đơn vị cấu thành thì thành phần bao gồm tập thể lãnh đạo đơn vị, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cùng cấp và người đứng đầu các đơn vị cấu thành; đối với đơn vị có quy mô lớn thì người đứng đầu các đơn vị cấu thành có thể tham gia ý kiến bằng văn bản.

- Bước 3: Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tác

- Bước 4: Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

- Bước 5: Thông báo kết quả

* Viên chức không giữ chức vụ quản lý

Các bước đánh giá, xếp loại tương tự như viên chức là người đứng đầu. Tuy nhiên, ở bước nhận xét, đánh giá thì thành phần tham dự cuộc họp có sự thay đổi như sau.

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể viên chức của đơn vị hoặc toàn thể viên chức của đơn vị cấu thành nơi viên chức công tác trong trường hợp đơn vị có đơn vị cấu thành.

Khi đánh giá, xếp loại, trường hợp CBCCVC đã bị kỷ luật sinh con thứ 3 cũng là vấn đề được quan tâm, đưa ra để xem xét. Theo quy định hiện hành, các trường hợp đảng viên sinh con thứ 3, 4, 5 không bị kỷ luật được đề cập cụ thể trong bài viết này.

2. Câu hỏi thường gặp về Nghị định 90/2020/NĐ-CP

2.1. Mẫu đánh giá viên chức theo nghị định 90/2020

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP quy định về mẫu phiếu đánh giá viên chức là mẫu số 03.

2.2. Biểu mẫu nghị định 90/2020 file word

Ban hành kèm theo Nghị định 90/2020 là các biểu mẫu về phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Chi tiết mời xem tại File tải về

TẢI NGHỊ ĐỊNH 90/2020/NĐ-CP FILE WORD VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI ĐÂY

Toàn bộ các điểm mới của Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/8/2020 đã được Blog Codon.vn chia sẻ, tổng hợp. Cán bộ, công chức, viện chức tại các cơ quan nhà nước cần nắm được những tiêu chí, đánh giá, xếp lại theo quy định của Nghị định này để phấn đấu, thi đua nhận khen thưởng xứng đáng.

Bài liên quan