Điều kiện kinh doanh vàng

Điều kiện kinh doanh vàng

Có thể thấy, hiện nay kinh doanh vàng bạc, đá quý, trang sức, mỹ nghệ ngày càng phổ biến đây cũng là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, điều kiện kinh doanh vàng sẽ được đề cập trong bài viết dưới đây.

dieu kien kinh doanh vang

Kinh doanh vàng bạc cần điều kiện gì? Quy định về điều kiện kinh doanh mua, bán vàng trang sức mới nhất

Mục Lục bài viết:
1. Điều kiện kinh doanh vàng.
1.1. Điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.
1.2. Điều kiện hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.
1.3. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.
2. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vàng.
2.1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.
2.2. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

* Danh mục từ viết tắt.

- DN: Doanh nghiệp.

- ĐKDN: Đăng ký doanh nghiệp.

1. Điều kiện kinh doanh vàng.

Kinh doanh vàng gồm có các hoạt động: động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ. Đối với mỗi hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng bạc thì đều cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

1.1. Điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cần phải đáp ứng những điều kiện được quy định tại Điều 5 Nghị định 24/2012/NĐ-CP như sau:

- Điều kiện 1: Là doanh nghiệp phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải nêu rõ về việc đăng ký sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Điều kiện 2: Doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ phải có địa điểm cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, cần thiết cho hoạt động sản xuất.

- Về trách nhiệm của DN khi đăng ký và hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ:

+ Tuân thủ những quy định của pháp luật về việc công bố sản phẩm: đóng mã ký hiệu và hàm lượng vàng trên sản phẩm, tiêu chuẩn, khối lượng của sản phẩm.

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin, tiêu chuẩn đã công bố áp dụng và khối lượng sản phẩm do DN thuê gia công.

+ Chấp hành những quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ.

+ Có phương pháp bảo đảm, duy trì hoạt động của việc sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường.

+ Bảo đảm duy trì các điều kiện về động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật.

* Lưu ý: đối với hoạt động gia công vàng trang sức, mỹ nghệ thì cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, DN thực hiện gia công phải đáp ứng điều kiện là: phải có đăng ký gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trong Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

1.2. Điều kiện hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

Điều kiện hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ được quy định tại Điều 8 Nghị định 24/2012/NĐ-CP:

- Điều kiện 1: Doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức mỹ nghệ phải được đăng ký thành lập DN theo quy định của pháp luật. Trong giấy chứng nhận đăng ký DN cần phải nêu rõ: đăng ký kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Điều kiện 2: Doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trang sức mỹ nghệ phải có địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, cần thiết phục vụ cho hoạt động mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Về trách nhiệm của DN khi kinh doanh mua, bán vàng bạc trang sức, mỹ nghệ:

+ Tuân thủ, chấp hành những quy định của pháp luật về việc niêm yết công khai những thông tin về: khối lượng, hàm lượng, giá mua - giá bán các loại vàng trang sức, mỹ nghệ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng của sản phẩm.

+ Chấp hành, tuân thủ những quy định của pháp luật về đo lường; pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ.

+ Đảm bảo có những biện pháp và trang thiết bị bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh.

1.3. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

* Đối với DN:

DN được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng nếu đáp ứng đủ những điều kiện được quy định tại Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP như sau:

- Điều kiện 1: DN được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Điều kiện 2: DN có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.

- Điều kiện 3: DN có kinh nghiệm hoạt động từ 02 năm trở lên trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng.

- Điều kiện 4: DN đã nộp thuế từ 500 triệu đồng/năm trở lên trong thời hạn là 02 năm liên tiếp gần nhất và có xác nhận của cơ quan thuế.

- Điều kiện 5: DN phải có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 03 Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

* Đối với tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đảm bảo được những điều kiện sau:

- Điều kiện về vốn: Có vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng trở lên.

- Điều kiện về đăng ký hoạt động: tổ chức tín dụng phải có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng.

- Điều kiện về mạng lưới, chi nhánh: tổ chức tín dụng phải có mạng lưới chi nhánh tại Việt Nam từ 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

Không chỉ kinh doanh vàng, hiện nay dịch vụ kinh doanh xổ số cũng đòi hỏi cần phải tuân thủ những quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh xổ số

dieu kien kinh doanh vang 2

Kinh doanh vàng bạc phải thành lập doanh nghiệp không? Điều kiện đăng ký xin cấp giấy phép kinh doanh vàng bạc

2. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vàng.

2.1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được quy định tại Thông tư 38/2015/TT-NHNN, Thông tư 16/2012/TT-NHNN và những văn bản hướng dẫn khác liên quan như sau:

- Về thành phần hồ sơ gồm có:

(1) Đơn đề nghị theo Phụ lục I Thông tư 16/2012/TT-NHNN

TẢI MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ TẠI ĐÂY

(2) Giấy chứng nhận ĐKDN.

(3) Giấy tờ, tài liệu chứng minh DN đã đăng ký hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật.

(4) Giấy tờ, tài liệu chứng minh quyền sở hữu/sử dụng hợp pháp đối với địa điểm sản xuất, bản kê khai về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ,....

- Về địa điểm nộp hồ sơ: nộp tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi DN đặt trụ sở chính.

- Về hình thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Về thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố cấp hoặc từ chối cấp (ghi rõ lý do) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

2.2. Thủ tục Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Thông tư 38/2015/TT-NHNN, Thông tư 16/2012/TT-NHNN, Thông tư 03/2017/TT-NHNN quy định về thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng:

* Đối với DN:

- Thành phần hồ hồ sơ gồm có:

+ Đơn đề nghị theo Phụ lục II Thông tư 16/2012/TT-NHNN

TẢI PHỤ LỤC 2_TT_16_2012- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH MUA, BÁN VÀNG MIẾNG TẠI ĐÂY

+ Danh sách các địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng.

+ Giấy chứng nhận ĐKDN, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và tài liệu chứng minh địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định.

+ Văn bản xác nhận của cơ quan thuế về số thuế đã nộp.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 02 năm liền kề trước đó.

* Đối với tổ chức tín dụng

+ Đơn đề nghị theo Phụ lục III Thông tư 16/2012/TT-NHNN

TẢI PHỤ LỤC 3_TT_16_2012-ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH MUA, BÁN VÀNG MIẾNG TẠI ĐÂY

+ Danh sách các địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định.

+ Giấy chứng nhận ĐKDN, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và tài liệu chứng minh địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định.

- Địa điểm nộp hồ sơ: nộp tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối).

- Hình thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính.

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Ngân hàng Nhà nước cấp hoặc từ chối cấp (ghi rõ lý do) Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng cho DN/tổ chức tín dụng.

Điều kiện kinh doanh vàng đã được quy định rõ tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP và đã được nêu rõ trong bài viết trên đây của Blog codon.vn. Ngoài ra, đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khác, bạn đọc có thể tham khảo bài viết điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường để có thêm thông tin.

Bài liên quan