Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 2022

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tổ chức tư vấn quản lý dự án là một trong các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng 2014, sửa đổi, bổ sung 2020. Tư vấn quản lý dự án là hoạt động quan trọng, đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ, vì vậy, để đảm bảo chất lượng, pháp luật đã có quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.

dieu kien kinh doanh dich vu tu van quan ly du an dau tu xay dung

Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 2022.

Mục Lục bài viết:
1. Tư vấn quản lý dự án là gì?
2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án.
3. Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án có được không?

1. Tư vấn quản lý dự án là gì?

- Quản lý dự án được xem là một hoạt động xây dựng, có thể được thực hiện bởi chủ đầu tư thông qua Ban quản lý dự án hoặc thực hiện thông qua tổ chức tư vấn quản lý dự án.

- Tư vấn quản lý dự án với tư cách là một chủ thể được hiểu là một tổ chức kinh doanh dịch vụ về quản lý dự án. Hoạt động của tổ chức không chỉ là "tư vấn" mà còn là việc đảm nhận của hàng loạt các công việc khác về quản lý dự án như phạm vi, kế hoạch công việc, khối lượng, chất lượng, tiến độ, chi phí, an toàn, bảo vệ môi trường,..

- Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải hoạt động dưới tư cách là tổ chức.

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại Điều 152 Luật Xây dựng 2014, sửa đổi, bổ sung 2020 và hướng dẫn tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng bao gồm:

- Điều kiện về năng lực phản ánh thông qua tính phù hợp của công việc quản lý dự án theo quy mô, loại dự án. Hướng dẫn cho nội dung này, tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP, quy định về việc tổ chức tham gia kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện theo từng hạng năng lực.

* Hạng I:

+ Chức danh giám đốc quản lý dự án: Người đã có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng 1 thích hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

+ Người phụ trách lĩnh vực chuyên môn: Phải có chứng chỉ hành nghề hạng I phù hợp với công việc đảm nhận.

+ Người tham gia thực hiện quản lý dự án: Phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận, dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

+ Đã thực hiện quản lý dự án tối thiểu một dự án nhóm A/02 dự án ít nhất nhóm B cùng loại.

* Hạng II:

+ Cũng tương tự như hạng I, tuy nhiên, các chứng chỉ phải từ hạng II trở lên và tổ chức phải đã thực hiện quản lý dự án tối thiểu 01 dự án nhóm B/ ít nhất 02 nhóm C cùng loại.

* Hạng III:

- Người đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, người phụ trách lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp.

- Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư hạng III không cần đáp ứng điều kiện về kinh nghiệm làm dự án.

dieu kien kinh doanh dich vu tu van quan ly du an dau tu xay dung 2

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án theo Luật Xây dựng 2014 và Nghị định 100/2018/NĐ-CP

Lưu ý: Tổ chức tư vấn quản lý dự án hạng nào thì sẽ có phạm vi hoạt động của hạng đó.

Việc xác định điều kiện thông qua các hạng như trên tương tự như đối kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế, xem thêm tại điều kiện kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng

3. Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án có được không?

- Chủ đầu tư tự thực hiện quản lý dự án thông qua việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án và theo một trình tự thực hiện công tác quản lý dự án nhất định.

- Trước đây tại Luật Xây dựng 2014, thì chủ đầu tư chỉ được trực tiếp quản lý "dự án sử dụng vốn nhà nước quy mô nhóm A, có công trình cấp đặc biệt; có áp dụng công nghệ cao, dự án về quốc phòng, an ninh có yêu cầu bí mật nhà nước

- Tuy nhiên, Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020 đã thay đổi quy định trên và cho phép chủ đầu tư được thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng với một dự án để trực tiếp quản lý bất kỳ dự án nào.

Nói tóm lại, chủ đầu tư được trực tiếp quản lý dự án.

Chủ đầu tư cũng có thể tự mình thực hiện hoạt động khảo sát xây dựng nếu đủ điều kiện, xem chi tiết điều kiện đó tại điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng

Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng thống nhất với điều kiện kinh doanh các hoạt động xây dựng khác, đảm bảo cho sự ra đời của các tổ chức dịch vụ với lĩnh vực, ngành nghề này đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Để biết thêm nhiều các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện, độc giả xem thêm tại chuyên mục Blog trên trang Codon.vn.

Bài liên quan