Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP và cách tính trợ cấp khi nghỉ hưu sớm

Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 143

Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP là một trong các chính sách áp dụng đối với các đối tượng bị tinh giản biên chế mới nhất hiện nay. Đây là quy định được xây dựng dựa trên việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP.

nghi huu truoc tuoi theo nghi dinh 143

Chi tiết đối tượng, cách tính tiền trợ cấp của chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 143

Mục Lục bài viết:
1. Đối tượng nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 143.
2. Chính sách về hưu sớm theo Nghị định 143.
2.1. Chính sách về hưu trước tuổi dựa trên tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.
2.2. Chính sách về hưu trước tuổi dựa trên tuổi nghỉ hưu thấp hơn trong điều kiện lao động bình thường.
3. Cách tính tiền trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 143.

1. Đối tượng nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 143.

- Chủ thể được xác định nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 143 là các cá nhân khi đáp ứng đồng thời 02 điều kiện:

+ Là các cá nhân được quy định tại Điều 2 Nghị định 108/2014, chẳng hạn: Cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập,...

+ Thuộc một trong các trường hợp tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định 108 và Khoản 1, Điều 1 Nghị định 143.

2. Chính sách về hưu trước tuổi theo Nghị định 143.

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 1, Nghị định 143/2020/NĐ-CP, chính sách về hưu trước tuổi được xác định như sau:

2.1. Chính sách về hưu trước tuổi dựa trên tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Tại thời điểm tinh giản biên chế, đối tượng tinh giản biên chế đã đóng đủ tối thiểu 20 năm BHXH và có tuổi về hưu sớm thì được hưởng chế độ như sau:

- Nếu tại thời điểm tinh giản biên chế, cá nhân có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường từ đủ 02 - 05 tuổi thì được hưởng:

+ Chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật BHXH.

+ Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

+ Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

+ Nếu đóng đủ BHXH cho 20 năm đầu công tác, thì được trợ cấp 05 tháng lương, từ năm thứ 21 công tác có đóng bảo hiểm thì tính trợ cấp 1⁄2 tháng tiền lương.

nghi huu truoc tuoi theo nghi dinh 143 2

Thông tin Nghị định 143 về nghỉ hưu trước tuổi, chính sách về tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường

Ví dụ 1: Anh Hưng sinh tháng 10/1964, tại thời điểm tinh giản biên chế vào tháng 8/2021, Anh Hưng có tuổi đời thấp hơn 3 năm 5 tháng so với tuổi nghỉ hưu vào năm 2021 theo Nghị định 135, cụ thể, tuổi đời là 56 tuổi 10 tháng, trong khi đó tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi 03 tháng.

- Nếu tại thời điểm tinh giản biên chế, cá nhân thấp hơn 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường thì được hưởng:

+ Chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật BHXH.

+ Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

Ví dụ 2: Chị Tuyến sinh tháng 5/1967, tại thời điểm tinh giản biên chế vào tháng 01/2022, thì Tuyến có tuổi đời thấp hơn 1 năm so với tuổi nghỉ hưu là 55 tuổi 8 tháng.

2.2. Chính sách về hưu trước tuổi dựa trên tuổi nghỉ hưu thấp hơn trong điều kiện lao động bình thường.

Tùy thuộc vào độ tuổi về hưu sớm, các chế độ được áp dụng đối với đối tượng tinh giản biên chế là khác nhau. Tuy nhiên, các đối tượng phải đáp ứng 02 điều kiện:

- Đóng đủ tối thiểu 20 năm BHXH.

- Trong 20 năm đóng BHXH phải có đủ 15 năm làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, theo quy định của Bộ Lao động thương binh xã hội hoặc Bộ y tế hoặc đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn (kể cả vùng có phụ cấp khu vực hệ số 0,7).

Bên cạnh hai điều kiện trên, đối tượng tinh giản biên chế phải đáp ứng điều kiện về tuổi về hưu sớm, gắn với đó là chế độ đi kèm:

- Nếu tại thời điểm tinh giản biên chế có tuổi đời thấp hơn so với tuổi nghỉ hưu tại Khoản 3, Điều 169 Bộ luật lao động 2019 từ đủ 02 - đủ 05 tuổi.

Lưu ý: Như vậy, chính sách Nghỉ hưu sớm, nghỉ hưu trước tuổi nếu người lao động có tuổi thấp hơn trong điều kiện lao động bình thường cũng chịu sự ảnh hưởng bởi quy định của Luật lao động 2019. Để nắm được nhiều hơn các thông tin về định nghĩa, đặc điểm, đối tượng điều chỉnh của Bộ luật lao động, bạn đọc có thể bấm xem thêm nội dung trong bài viết này trên wikipedia.org.

nghi huu truoc tuoi theo nghi dinh 143 3

Chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 143 khi người lao động có tuổi nghỉ hưu thấp hơn quy định

Ví dụ 3: Chị Hương sinh tháng 11/1974, tại thời điểm tinh giản biên chế vào tháng 11/2021 (47 tuổi) thì chị Hương có tuổi đời thấp hơn 3 năm 04 tháng so với tuổi nghỉ hưu vào tháng 11/2021 là 50 tuổi 04 tháng theo quy định tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP.

Chế độ được hưởng:

+ Chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật BHXH.

+ Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

+ Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi.

+ Nếu đóng đủ BHXH cho 20 năm đầu công tác, thì được trợ cấp 05 tháng lương, từ năm thứ 21 công tác có đóng bảo hiểm thì tính trợ cấp 1⁄2 tháng tiền lương.

- Nếu tại thời điểm tinh giản biên chế có tuổi đời thấp hơn 02 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tại Khoản 3, Điều 169 Bộ luật lao động 2019.

Ví dụ 4: Anh Long sinh tháng 12/1967, tại thời điểm tinh giản biên chế vào tháng 02/2022, anh Long có tuổi đời là 54 tuổi 02 tháng, thấp hơn so với tuổi nghỉ hưu vào năm 2022 (55 tuổi 06 tháng) là 01 năm 04 tháng.

Chế độ được hưởng:

+ Chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật BHXH.

+ Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.

Lưu ý:

- Cách tính tuổi nghỉ hưu theo Nghị định 143 có thể được tham khảo thêm tại Công văn 4126/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP.

- Thời điểm tính đủ tuổi đời hưởng chế độ, chính sách nghỉ hưu trước tuổi là ngày 01 của tháng liền kề tháng sinh theo quy định tại khoản 8, Điều 1, Nghị định 113/2018/NĐ-CP.

- Để biết chính xác chính sách áp dụng đối với trường hợp về hưu trước tuổi khi tinh giản biên chế phải xác định đúng số tuổi về hưu dựa trên tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Để dễ dàng tra cứu tuổi nghỉ hưu đúng tuổi, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Bảng tra cứu thời điểm nghỉ hưu của NLĐ theo tháng, năm sinh của Codon.vn.

3. Cách tính tiền trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 143.

Tiền trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 143 chỉ áp dụng đối với trường hợp đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn từ đủ 02 - 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường hoặc tuổi nghỉ hưu thấp hơn trong điều kiện lao động bình thường.

nghi huu truoc tuoi theo nghi dinh 143 4

Cách tính tiền trợ cấp nghỉ hưu sớm theo Nghị định 143

Dựa trên ví dụ 01, tiền trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi được tính như sau:

Anh Hưng sinh tháng 10/1964, tại thời điểm tinh giản biên chế vào tháng 8/2021, Anh Hưng có tuổi đời thấp hơn 3 năm 5 tháng so với tuổi nghỉ hưu vào năm 2021 theo Nghị định 135, cụ thể, tuổi đời là 56 tuổi 10 tháng, trong khi đó tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi 03 tháng.

Giả sử anh Hưng đã có 30 năm đóng BHXH.

Tiền trợ cấp anh Hưng được nhận bao gồm:

Tiền trợ cấp = (3 tháng tiền lương x 3,5 năm) + [(5 tháng tiền lương + (30-20) x 1/2 tháng tiền lương ]

Trong đó, tiền lương tính trợ cấp là bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của 5 năm cuối (60 tháng) trước khi tinh giản. Nếu chưa đủ chưa đủ 60 tháng, thì là bình quân tiền lương tháng thực lĩnh của toàn bộ thời gian công tác.

Để dễ dàng so sánh số tiền trợ cấp được nhận trong trường hợp người lao động bị nghỉ việc do chính sách tinh giản biên chế của nhà nước theo Nghị định 143 và Nghị định 108, bạn đọc có thể theo dõi bài viết "Nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108" của Codon.vn.

Thời gian tính trợ cấp là thời gian làm việc trong các cơ quan nhà nước hưởng lương từ ngân sách hoặc từ đơn vị sự nghiệp tự chủ chưa được hưởng trợ cấp thôi việc, BHXH 01 lần.

Toàn bộ thông tin về độ tuổi và mức hưởng trợ cấp nghỉ hưu sớm theo quy định nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 143 đã được Blog Codon.vn chia sẻ. Có thể thấy, sự thay đổi trong quy định về tuổi nghỉ hưu buộc pháp luật phải có sự thay đổi, bổ sung trong quy định về nghỉ hưu trước tuổi đối với đối tượng tinh giản biên chế. Về cơ bản, chế độ về hưu trước tuổi theo Nghị định 143 không có sự thay đổi so với Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Bài liên quan